«12 за 12» - офіційні умови акції

ОФІЦІЙНІ УМОВИ АКЦІЇ «12 ЗА 12» (АКЦІЮ ЗАВЕРШЕНО)

Замовити поліс

1. Організатор та виконавець:

Організатором та Виконавцем Акції «12 за 12» (надалі за текстом – «Акція») є Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» (код ЄДРПОУ - 32942598) (надалі за текстом – «Організатор»), адреса: Україна, 01601, м. Київ, Спортивна площа, 1-а

Офіційний сайт: http://unison-insurance.com.ua

Ліцензії Нацкомфінпослуг України згідно з розпорядженням №1613 від 07.07.2015 р.

2. Строк дії та місце проведення Акції.

2.1. Акція діє з 12 травня 2016 року до 31 липня 2016 року включно.

2.2. Акція проводиться на всій території України, за винятком зон військових (бойових) дій та військових (збройних) конфліктів, на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на території проведення антитерористичних операцій, включаючи, але не обмежуючись територіями Луганської і Донецької областей, а також Автономної Республіки Крим.

3. Учасники Акції. Акційна програма.

3.1. Учасниками Акції можуть бути нові Клієнти Організатора, що відповідають вимогам для участі в Акції. Щодо чинних Клієнтів Організатора, укладання договорів страхування за акційними умовами можливе тільки щодо автомобілів, які не були раніше застраховані за договорами КАСКО.

3.2. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які проживають на території України та досягли повноліття (18 років), та юридичні особи.

3.3. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації при укладенні договору страхування із Організатором.

3.4. Учасниками Акції не можуть бути працівники та члени їх родин, штатні та позаштатні агенти, страхові та не страхові партнери Організатора, а також особи, що пов’язані з засновниками Організатора.

3.4. Адреса та контактні дані Організатора доступні на інтернет-сайті: http://unison-insurance.com.ua

3.5. Цільовий продукт страхування Організатора, що бере участь в акції:

Добровільне страхування наземних транспортних засобів (авто-КАСКО).

4. Умови Акції

4.1. Для участі в Акції Учасник повинен відповідати вимогам передбаченими цим розділом та розділом 3 Правил і здійснити наступне:

4.1.1. Впродовж строку дії Акції, зазначеного в п. 2.1. Правил, укласти договір страхування за цільовим страховим продуктом («КАСКО»), за виключенням програм, що передбачають інші види розстрочки платежу або обмежений набір страхових ризиків.

4.1.2. Для участі в Акції:

- договір страхування має бути оформлений та придбаний в період дії Акції;

- договір страхування має бути придбаний однією фізичною особою (включаючи фізичних осіб-підприємців), яка досягла 18-ти річного віку та є дієздатним громадянином України, або юридичною особою;

- договір страхування оформлюється на 1 (один) рік.

4.1.3. Додаткові обмеження щодо марок та віку автомобілів, крім тих, що встановлені за типовими умовами страхування, не передбачені.

4.2. Учасник – автовласник має право взяти участь в Акції необмежену кількість разів.

5Акційна пропозиція.

5.1. Розмір страхового платежу за перший місяць договору страхування встановлюється у розмірі 12 (дванадцять) гривень, незалежно від вартості автомобіля, страхової суми та розміру обчисленого страхового платежу. Розміри наступних щомісячних платежів визначаються шляхом ділення розміру страхового платежу, обчисленого для страхування терміном на 1 рік, на 12.

5.2. Інші умови страхування повністю відповідають умовам страхування наземних транспортних засобів, чинним у організатора на момент укладання договорів страхування.

6. Інші умови

6.1. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі шляхом їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено.

6.2. Інформування про умови проведення Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на інтернет-сторінці Організатора Акції http://unison-insurance.com.ua в розділі «Акції».

6.3. Організатор Акції не несе відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції.

6.4. Учасники Акції добровільно погоджуються надати Організатору Акції інформацію, необхідну для участі в Акції. Учасники дають згоду на збір і обробку персональних даних у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року (зі змінами та доповненнями).

6.5. Своєю участю в Акції, учасники Акції погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Організатором та Організатором Акції без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

6.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

6.7. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.