Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

18 грудня

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

32942598

3. Місцезнаходження

01601, Київ, Спортивна площа

4. Міжміський код, телефон та факс

044 362 46 24 044 362 46 24

5. Електронна поштова адреса

office@ugic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

unison-insurance.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

На пiдставi Наказу Голови Правлiння №39-зв/к вiд 15.12.2017 року з пiдстав, передбачених ст.38 Кодексу законiв про працю України, за власним бажанням з 15.12.2017р. з посади головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ" звiльнена Фарфудiнова Анастасiя Геннадiївна. Перебувала на посадi з 14.09.2016 року по 15.12.2017 року. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Замiсть звiльненої особи на посаду Головного бухгалтера нiкого не призначено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Карелiн Олександр Валентинович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

15.12.2017

(дата)

Повернутись до списку новин