Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства

7 травня

Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»

 

повідомляє, що 07 червня 2018 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, (конференц зала) повторно скликаються та будуть проведені Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», далі – ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», місцезнаходження: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А.

 

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення Річних загальних зборів акціонерів, за адресою: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, (конференц зала),  з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. 07 червня 2018 року.

Для реєстрації участі у Річних загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних загальних зборах ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» визначено 31 травня 2018 року (складається станом на 24 годину).

Проект порядку денного Річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» та проекти рішень з кожного питання:

  1. Затвердження складу робочих органів Річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення по питанню: «обрати Головою Зборів  – ПІБ, Секретарем Зборів – Гаврилицю Дар’я Миколаївну. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Голова: Карелін Олександр Валентинович (Голова Правління). Член: Войтович Ксенія Вікторівна (Заступник Голови Правління з фінансів). Повноваження Лічильної комісії припинити із закриттям цих Загальних зборів.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по питанню: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

3. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.

Проект рішення по питанню: Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. Розгляд звіту Правління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення по питанню: Затвердити Звіт Правління за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. Розгляд звіту Ревізора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення по питанню: Затвердити Звіт Ревізора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення по питанню: У зв'язку з відсутністю суттєвого викривлення річної фінансової звітності заходи не розробляти.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку і порядку покриття збитків.

Проект рішення по питанню: Відповідно до затвердженого Звіту Товариства збитки за результатами роботи в 2017 покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатись Товариством протягом не більше як одного року, визначення їх характеру та граничної вартості.

Проект рішення по питанню: Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення правочинів, які можуть укладатись Товариством протягом не більше як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25% (відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті на загальну суму у еквіваленті 38 255 976,00  (тридцять вісім мільйонів двісті п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот сімдесят шість грн. 00 коп.) гривня та надати повноваження щодо підписання правочинів Голові Правління Товариства у відповідності до Статуту, за умови їх обов’язкового попереднього погодження Наглядовою Радою Товариства.

9. Дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення по питанню: Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Корнійчука Євгенія Вікторовича з 08 червня 2018 р.

 

10. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення по питанню: Обрати ревізором Товариства Юрченко Володимира Миколайовича з 11 червня 2018 строком на 3 роки.

 

11. Затвердження та реєстрація Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення по питанню: внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснювати всі дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства та змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з правом передоручення цих повноважень іншим особам.

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 400 000 000  штук, кількість голосуючих акцій 400 000 000  штук.

З документами, пов’язаними з порядком денним Річних загальних зборів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», від дати направлення акціонерам повідомлення про скликання загальних зборів та до дати їх проведення акціонери можуть особисто ознайомитися за адресою: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А в робочі дні та робочий час. Графік роботи: понеділок  - четвер з 09.00 до 18.00, п’ятниця з 09.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. В день проведення зборів акціонери можуть особисто ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Річних загальних зборів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» також в місці їх проведення за адресою: 01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А, (конференц зала). Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами призначений Голова Правління ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» Карелін Олександр Валентинович.

З питань підготовки та проведення даних Річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», звертайтесь за телефоном  (044) 362-46-24.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: (01601, місто Київ, площа Спортивна, будинок 1-А).

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

 (!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства та статуту Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонера Компанії, що є громадянином або юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України, посвідчується виключно нотаріусом, визначеним п. 14.1 цього Статуту, а акціонера Компанії, що є іноземцем або юридичною особою, зареєстрованою за законодавством іншої країни, може також посвідчуватися особою, уповноваженою на засвідчення підписів осіб відповідно до  законодавства країни, де зареєстрований або громадянином якої є акціонер. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Компанії  може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів акціонерів Компанії  із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів Компанії  на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів Компанії. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Компанії  не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» розмішена на власному веб-сайті ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» за адресою http://unison-insurance.com.ua/.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» за 2017 рік

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

153 023,9

163 639,4

Основні засоби

750,7

32 381,9

Довгострокові фінансові інвестиці

51 895,7

47 495,7

Запаси

83,8

65,5

Сумарна дебіторська заборгованість

18 184,8

7 953,7

Грошові кошти та іх еквіваленти

36 535,8

62 939,9

Нерозподілений прибуток

28 715,7

34 941,4

Власний капітал

140 445,2

141 469,9

Статутний капітал

100 000,0

100 000,0

Довгострокові зобов’язання

8 341,4

19 056,5

Поточні зобов’язання

43,3

3 113,0

Чистий прибуток (збиток)

(985,5)

83,9

Середньорічна кількість акцій (шт)

10,0

400 000 000,0

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт)

0,0

0,0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0,0

0,0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

10,0

43,0

 

Наглядова рада ПРАТ «СК «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»

Повернутись до списку новин