Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

11 травня

 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

32942598

3. Місцезнаходження

01601, Київ, Спортивна площа

4. Міжміський код, телефон та факс

044 362 46 24 044 362 46 24

5. Електронна поштова адреса

office@ugic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

unison-insurance.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

На пiдставi Наказу Голови Правлiння № 3 - п вiд 10.05.2018 року за згодою особи з 11.05.2018 на посаду Головного бухгалтера (за сумiсництвом) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ" призначено Тонковид Олену Георгiївну. Строк на який призначається особа – безстроково. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ «СК «Лафорт» - заступник головного бухгалтера, ТДВ «СК "ПСК_ЗАХIД"» - головний бухгалтер, ПрАТ «СК «Iнтер-Полiс» - головний бухгалтер (основне мiсце роботи)

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Карелiн Олександр Валентинович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

10.05.2018

(дата)

Повернутись до списку новин