Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

11 травня

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

32942598

3. Місцезнаходження

01601, Київ, Спортивна площа

4. Міжміський код, телефон та факс

044 362 46 24 044 362 46 24

5. Електронна поштова адреса

office@ugic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

unison-insurance.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової Ради ПРАТ «СК «ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» (Протокол №09 вiд 10.05.2018 року) припинено повноваження Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння з фiнасiв ПРАТ «СК «ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» Войтович Ксенiї Вiкторiвни з 11.05.2018 року у зв’язку з поданням заяви про звiльнення за угодою сторiн. Перебувала на посадi з 21.09.2012 року по 11.05.2018 року. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Замiсть Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння з фiнансiв, повноваження якого були припинено iншої особи не призначено

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Карелiн Олександр Валентинович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

10.05.2018

(дата)

Повернутись до списку новин