Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

6 липня

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ

32942598

3. Місцезнаходження

01601, мiсто Київ, площа Спортивна, 1-А

4. Міжміський код, телефон та факс

044 362-46-24 044 362-46-24

5. Електронна поштова адреса

office@ugic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://unison-insurance.com.ua/ru/company/news/

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової Ради ПРАТ «СК «ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» (Протокол № 12 вiд 26.06.2018 року) було обрано Носову Юлiю Вячеславiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) Членом Правлiння - Першим заступником Голови Правлiння з 26.06.2018 року безстроково. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Перший заступник директора ТДВ СК "СХIД-ЗАХIД", Перший заступник Голови Правлiння ПРАТ "УСК", Виконуюча обов'язки Голови Правлiння ПРАТ "УСК", Голова комiсiї з припинення ПРАТ "УСК", член комiсiї з припинення ПРАТ "УСК", заступник Голови Правлiння з продажiв ПРАТ "УСК", директор з продажiв ТДВ "СК "АКТИВ-ГАРАНТ", директор Другого Київського управлiння продаж Київської мiської дирекцiї ПрАТ "СК "УСГ", заступник Голови Правлiння з корпоративного бiзнесу ПАТ УСК "ГАРАНТ-АВТО", виконуючий обов'язки Голови Правлiння ПАТ УСК "ГАРАНТ-АВТО", заступник Голови Правлiння ПАТ УСК "ГАРАНТ-АВТО", директор департаменту корпоративних продажiв ПАТ УСК "ГАРАНТ-АВТО", начальник управлiння з корпоративного продажу та роботи з ВIП-клiєнтами ПАТ УСК "ГАРАНТ-АВТО", директор департаменту органiзацiї продажу ПАТ УСК "ГАРАНТ-АВТО", начальник управлiння з корпоративного продажу та роботи з ВIП-клiєнтами ПАТ УСК "ГАРАНТ-АВТО", начальник управлiння з корпоративного продажу ВАТ УСК "Дженералi Гарант".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правлiння

 

 

 

Карелiн Олександр Валентинович

27.06.2018

Повернутись до списку новин