Повідомлення про проведення позачергових загальних зборах

15 листопада

Приватне акціонерне товариство

«Страхова компанія «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»

(код ЄДРПОУ 32942598, місцезнаходження: 01601, м. Київ, площа Спортивна, 1-А)

(надалі - Товариство), повідомляє, що позачергові  загальні збори акціонерів  Товариства  відбудуться  18 грудня 2018 року, о 12:00 годині за адресою:  м. Київ, площа Спортивна, 1-А, офіс ПрАТ «Страхова компанія «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» (31 поверх).

Реєстрація акціонерів  та їх представників для участі у загальних зборах проводиться з 10-00 до 11-45 години за місцем їх проведення на підставі переліку акціонерів, які  мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеного станом на 24 годину 14 грудня 2018 року. Для участі у загальних зборах акціонерам та їх представникам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам – також документи, що підтверджують їх повноваження на участь у загальних зборах та/або довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Проект порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії та про припинення її повноважень.

Проект  рішення:

- Обрати лічильну комісію у такому складі: Голова лічильної комісії – Ануфрієв Ігор Вячеславович, члени лічильної комісії  Марморош Ігор Вікторович, Кириченко Олександр Андрійович.

- Припинити повноваження лічильної комісії після складання протоколу про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

2. Про обрання голови та секретаря  позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект  рішення:

Обрати Головою зборів Носову Юлію Вячеславівну, а секретарем зборів Філатову Олену Олександрівну

3. Про зміну найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство "Інноваційний страховий капітал".

Проект рішення: Змінити найменування Товариства  на Приватне акціонерне товариство "Інноваційний страховий капітал".

4. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення: Змінити місцезнаходження Товариства на наступне: 03062,  місто  Київ, проспект Перемоги, 67, кім. 602

5. Про затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку із приведенням статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, відповідно до прийнятих рішень на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства у зв’язку із приведенням до вимог чинного законодавства.

Проект рішення: внести зміни до внутрішніх положень Товариства, відповідного до змін до Статуту та норм чинного законодавства.

7. Про припинення повноважень Наглядової ради.

Проект рішення: припинити повноважень Голови та членів Наглядової ради.

8. Про обрання Голови та Членів Наглядової Ради

Проект рішення: відсутній (кумулятивне голосування)

9. Про припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення: припинення повноважень Ревізора.

10. Про обрання Ревізора.

Проект рішення: відсутній (кумулятивне голосування)

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити Голову Правління та Першого Заступника Голови Правління Товариства підписати вказані договори.

 

До дня проведення позачергових загальних зборів, акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, м. Київ, площа Спортивна, 1-А, офіс Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ», у робочі дні з понеділка по п'ятницю (з 10-00 до 13-00 години). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корабельнікова Надія Василівна, тел. 044 3711717.

Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://unison-insurance.com.ua

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ»

 

Повернутись до списку новин