Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

29 січня

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

32942598

3. Місцезнаходження

01601, Київ, Спортивна площа

4. Міжміський код, телефон та факс

044 362 46 24 044 362 46 24

5. Електронна поштова адреса

office@ugic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

unison-insurance.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "СК "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ" (Протокол №02 вiд 29.01.2018 року) з 30.01.2018 року Бондар Юрiя Петровича призначено на посаду Директора служби внутрiшнього аудиту ПРАТ "СК "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ". Строк на який призначається особа – безстроково. Часткою в статутному капiталi не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Головний державний ревiзор - iнспектор вiддiлу внутрiшнього контролю Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту Державної податкової служби України; Заступник начальника вiддiлу комплексного контролю управлiння вiдомчого контролю та внутрiшнього аудиту Мiнiстерства доходiв та зборiв України; Начальник вiддiлу оперативних перевiрок управлiння вiдомчого контролю Департаменту вiдомчого контролю та внутрiшнього аудиту Мiнiстерства доходiв та зборiв України; Начальник вiддiлу оперативних перевiрок управлiння вiдомчого контролю Департаменту вiдомчого контролю та внутрiшнього аудиту Державної фiскальної служби України; Начальник управлiння внутрiшнього контролю Департаменту вiдомчого контролю та внутрiшнього аудиту Державної фiскальної служби України; Заступник директора Департаменту - начальник управлiння внутрiшнього контролю Департаменту вiдомчого контролю та внутрiшнього аудиту Державної фiскальної служби України; Заступник директора Департаменту вiдомчого контролю та внутрiшнього аудиту Державної фiскальної служби України; Директор Департаменту вiдомчого контролю та внутрiшнього аудиту Державної фiскальної служби України; Начальник вiддiлу контролю закупiвель департаменту забезпечення товарами, роботами та послугами Дирекцiї по закупiвлям ТОВ "Нова пошта"; Директор департаменту контролю - ревiзiйного департаменту ТОВ "Нова пошта". Акцiї емiтента зазначений особi не належать. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Карелiн Олександр Валентинович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

29.01.2018

(дата)

Повернутись до списку новин