Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

30 листопада

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

32942598

3. Місцезнаходження

01601, м. Київ, площа Спортивна, 1а

4. Міжміський код, телефон та факс

044 362 46 24 044 362 46 24

5. Електронна поштова адреса

office@ugic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

unison-insurance.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

   

II. Текст повідомлення

29.11.2017 року Наглядовою радою ПРАТ «СК «ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» (далi по тексту – «Товариство») (Протокол № 17 вiд 29.11.2017 року) було прийнято рiшення про припинення ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ФIЛIЇ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» з мiсцезнаходженням:29017 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, МIСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, Зарiчанська, буд.5/3. Причина прийняття такого рiшення - оптимизацiя дiяльностi Товариства. Функцiї, якi виконувала Хмельницька фiлiя Товариства – укладання вiд iменi Товариства договорiв страхування з фiзичними особами, установами, органiзацiями, пiдприємствами.

29.11.2017 року Наглядовою радою ПРАТ «СК «ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» (далi по тексту – «Товариство») (Протокол № 17 вiд 29.11.2017 року) було прийнято рiшення про припинення КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКОЇ ФIЛIЇ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» з мiсцезнаходженням:32300 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ РАЙОН КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКИЙ, Проспект Грушевського, буд.17/5. Причина прийняття такого рiшення - оптимизацiя дiяльностi Товариства. Функцiї, якi виконувала Кам'янець-Подiльська фiлiя Товариства – укладання вiд iменi Товариства договорiв страхування з фiзичними особами, установами, органiзацiями, пiдприємствами.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Карелiн Олександр Валентинович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

29.11.2017

(дата)

Повернутись до списку новин