Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

30 листопада

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ

32942598

3. Місцезнаходження

01601, Київ, Спортивна площа

4. Міжміський код, телефон та факс

044 362 46 24 044 362 46 24

5. Електронна поштова адреса

office@ugic.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

unison-insurance.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПРАТ "СК "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ" (Протокол №19 вiд 30.11.2017 року) з 30.11.2017р. звiльнено з посади Директора служби внутрiшнього аудиту ПРАТ "СК "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ" Четверик Вiкторiю Юрiївну у зв'язку з поданням заяви про звiльнення. Перебувала на посадi з 01.04.2015 року по 30.11.2017 року. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. На посаду Директора служби внутрiшнього аудиту ПРАТ "СК "ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ" замiсть звiльненої особи нiкого не призначено

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Карелiн Олександр Валентинович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

30.11.2017

(дата)

Повернутись до списку новин